A 2015 / 2016-os tanévet értékelő jelentés

1. Bevezető

Egy előző tanév kiértékelése sosem azért történik, hogy csupán a múltat boncolgassuk, ill. ósdi dolgokkal untassuk magunkat, hanem hogy a segítségével megnézzük, hol is állunk jelenleg, és mivé válhat iskolánkban az oktatói-nevelői folyamat a külső és belső tényezők, vagy körülmények figyelembevételével. Többek között a statisztikai adatok azok a fokmérők, amelyek elsődleges, átlátható és értékelhető képet nyújtanak az intézményünkről, s ugyanakkor az iskolai légkör alakulásának is fontos indikátorai.

Azt hiszem, elégedetten vehetjük számba mindazt, ami hozzájárult iskolánk pozitív megítéléséhez, népszerűségének növekedéséhez, értékeink továbbviteléhez. A külső körülmények, a változások néha feszültséget, türelmetlenséget, sőt bizonytalanságot hoztak életünkbe, de a legfontosabb az volt, hogy a kihívásokkal járó feladatokat igyekezzünk úgy megoldani, hogy a diákok, szülők ne érezzék meg. Mi, igazgatók azon voltunk, hogy a munkánkból adódó nehézségekkel fölöslegesen ne terheljünk senkit. Külön köszönöm a kollégáimnak, hogy az év folyamán adódó nézeteltéréseket nem sugározták kifelé.

Köszönöm a katedrák és az egyéb területekről készült jelentéseket, amelyek nagyon sok és értékes oktatói-nevelői munkáról számolnak be. Már ezek fényében is nagyon sok sikernek örvendhetünk úgy tanulmányi, mint sport, közösségi élet vagy épp művészeti területeken. Köszönet minden olyan tevékenységért, amit a kollégák önzetlenül, csupán a gyermekszeretettől vezérelve, tanulóinkért tettek. És köszönöm iskolánk minden alkalmazottjának a személyes példamutatást, az értékek tiszteletét, s az emberséget, mellyel munkájukat végezték.

Most pedig a sikereink avagy nehézségeink igazolásaképpen statisztikailag, tartalmilag szeretnék rávilágítani iskolai életünk különböző területeire.

2. Oktatási – tanulási folyamat

 577 diákkal zártuk a tanévet. A bukott tanulókból 10 átment a pótvizsgán, 3 osztályismétlőre maradt (2 fiú elment, egy lány visszamaradt a XI. osztályba).

Általánosok. Az 577 tanulóból kettő van, aki 6–6,99 közötti médiás (tavaly nem volt), 20-nak 7-7,99 közötti a médiája (tavaly 34-nek), 210-nek 8-8,99 közötti, 342-nek (tavaly 305-nek) 9-9,99 közötti és nincsen (tavaly 6-nak volt) 10-es évi általánosa. Évfolyamonként a természettudomány osztályok általában élen járnak, ahogy azt az elmúlt évek tapasztalata is igazolja, s ehhez hasonlóan a matematika-informatika B osztályok többnyire a legalacsonyabb általánosokkal végeztek (kilencedikben 2 van 9-9,99 közötti médiás), persze van kivétel is.

Distribuţia efectivelor de elevi pe medii la sfârşitul anului şcolar

Clasa Nr. elevi Repetent Cu sit. neînch. Medii (6-6,99) Medii (7-7,99) Medii (8-8,99) Medii (9-9,99) Media 10
IX.A 28 0 0 0 3 15 12 0
IX.B 29 0 0 1 4 22 2 0
IX.C 29 1 0 0 0 8 20 0
IX.D 28 0 0 0 0 9 19 0
IX.E 28 0 0 0 0 13 15 0
Clasa Nr. elevi Repetent Cu sit. neînch. Medii (6-6,99) Medii (7-7,99) Medii (8-8,99) Medii (9-9,99) Media 10
X.A 28 0 0 1 1 13 13 0
X.B 26 0 0 0 3 22 1 0
X.C 28 0 0 0 0 2 26 0
X.D 30 0 0 0 0 12 18 0
X.E 30 0 0 0 0 13 17 0
Clasa Nr. elevi Repetent Cu sit. neînch. Medii (6-6,99) Medii (7-7,99) Medii (8-8,99) Medii (9-9,99) Media 10
XI.A 27 2 0 0 2 18 5 0
XI.B 30 0 0 0 1 9 20 0
XI.C 30 0 0 0 0 8 22 0
XI.D 30 0 0 0 0 4 26 0
XI.E 31 0 0 0 0 6 25 0
Clasa Nr. elevi Repetent Cu sit. neînch. Medii (6-6,99) Medii (7-7,99) Medii (8-8,99) Medii (9-9,99) Media 10
XII.A 28 0 0 0 0 6 22 0
XII.B 27 0 0 0 6 11 10 0
XII.C 30 0 0 0 0 3 27 0
XII.D 31 0 0 0 1 7 23 0
XII.E 29 0 0 0 1 9 19 0
Total 577 3 0 2 20 210 342 0
 2015 583 3 0 0 34 236 305 6

8. Nevelési programok, extracurricularis tevékenységek

 A diákoknak nem csak az órai, hanem a tanórán kívüli foglalkoztatása nagyon erősoldala az iskolánknak. A diákok sokoldalú érdeklődését elégítik ki a változatos, rangos rendezvények. A nevelőmunkában nem csak a tanárok, hanem az egész munkaközösség kivette a részét, ezért köszönet az iskola minden dolgozójának.

A Gyémántcsiszoló verseny igazán átfogja az egész nevelőtevékenységünket, és mérhető képet nyújt úgy az egyes diákok, mint az egyes osztályok tevékenységéről, teljesítményéről.

A Diáktanács programokban gazdag évet tudhat maga mögött, rendezvényeivel méltó módon hozzájárult az iskolai élet fellendítéséhez. Komoly képviselőkkel komolyan végzi a munkáját.

9. Ellenőrző, irányító, értékelő tevékenységek

Az oktatói-nevelői tevékenység megszervezésében, irányításában és lebonyolításában szerepet játszó tanácsok, bizottságok, szervezetek:

 • Nevelőtanács (Consiliul profesoral)
 • Igazgatótanács / Vezetőtanács (Consiliul de administraţie)
 • Módszertani katedrák (Catedre metodice)
 • Iskolai curriculáris bizottság (Comisia pentru curriculum al şcolii/ CDŞ)
 • Osztálytanács (Consiliul clasei)
 • Minőséget értékelő és biztosító bizottság (Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii / CEAC)
 • Ösztöndíjbizottság (Comisia de acordare a burselor sociale si de merit)
 • Iskolai szülői tanács (Comitetul părinţilor)
 • Diáktanács (Consiliul elevior)
 • Bentlakó Diákok Tanácsa (Consiliul elevilor din internat)
 • Nevelési tanácsadó (Consilier educativ)
 • Fegyelmi bizottság (Comisia de disciplină)
 • Továbbképzésekért kinevezett felelős (Responsabil cu perfectionarea)
 • Az Iskolai erőszak megelőzéséért és megfékezéséért felelős bizottság (Comisia de prevenire şi combatere a violenţei din mediul şcolar)
 • Igazgató és aligazgató (Director, director adjunct)

A különböző bizottságok, felelősök egyre hatékonyabban bekapcsolódnak az iskolai feladatokba, egyre jobban átlátják az őket megillető tevékenységi körüket. Köszönet a felelősséggel bíró munkájukért.