Posturi scoase la concurs – Álláshirdetések

ANUNTURI ACTUALE - AKTUÁLIS KÖZLEMÉNYEK

Laborant

Anunț Concurs – varianta PDF

Concurs pentru ocuparea postului de laborant școlar (0,5 normă), pe perioadă nedeterminată

 

Având în vedere:

 • Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie
 • Hotărârea CA Liceului Teoretic „ Salamon Ernő” din Gheorgheni privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului  vacant de laborant școlar (0,5 normă)

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs:

 

 • nivelul studiilor: minim Bacalaureat
 • calificări: studii specifice (discipline studiate) potrivit cerinţelor postului
 • vechime în muncă: 3 ani;
 • să aibă atitudine psiho-comportamentală adecvată în conformitate cu standardele unei instituţii şcolare.

 

 1. CONDIŢII GENERALE de participare LA CONCURS
 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română şi maghiară, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii;

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu  originalul, în fața candidatului.

 

 1. BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu Legea nr.263/2005, Legea 254/2011.
 • Norme N.T.S.M / P.S.I.  Legea 319/ 2006 cu completarile şi modificările ulterioare
 • Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară” (147-148)
 • Programele şcolare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, biologie.
 • Fișa postului de laborant școlar

 

 1. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul liceului în perioada 05-16. 12.2022 în intervalul 9,00- 15,00.
 • Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0266-364757, pe pagina salamon.ro sau la secretariatul școlii.
 • Concursul va avea loc la sediul liceului, conform graficului de mai

 

Etapa de concurs Data /perioada
Depunerea dosarelor de concurs 05 -16.12.2022 în intervalul 900 – 1500
Afișare rezultate selecție dosare 21.12.2022 până ora 1500
Proba scrisă 27.12.2022 orele 900 – 1100
Afișare rezultate proba scrisă 27.12.2022 ora 1200
Interviu 27.12.2022 ora: 1300
Afișarea rezultatelor finale 28.12.2022 ora: 1000
Depunerea contestațiilor 28.12.2022 orele 1000-1200
Soluționarea contestațiilor 28.12.2022 orele 1200 -1400
Afişarea rezultatelor după contestații 28.12.2022 ora 1500

 

 

Data: 24.11.2022                                                                   Director:

Ferenczi Attila

Legea 253 – Codul Muncii

Titlul XI – Răspunderea disciplinară

 

Art. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 248 (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

 

2-Legea sanatatii-319

Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

CAPITOLUL IV
Obligatiile lucratorilor

Art. 22. – Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Art. 23. – (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 2. b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 3. c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 4. d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 5. e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 6. f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 7. g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 8. h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 9. i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

 

ANUNTURI EXPIRATE - LEJÁRT KÖZLEMÉNYEK