MENEDZSERI TERV

2022 - 2023-AS TANÉVRE

PREMISE LEGISLATIVE

Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale n 1/2011
 • Legea n 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 • O.M.E. nr. 4183/2022  cu  privire  la  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • OMEdC n 5020/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu
 • Legea n 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei.
 • Regulamentul privind actele  de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar
 • aprobat prin OMECTS nr. 5565/2011;
 • OMEdC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 29.02007, pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;
 • Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar;
 • Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoasterii
 • OMEdCT 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei MEdCT pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversita
 • Pactul Naţional pentru Educaţie
 • Alte ordine, notificări şi precizări ale MECTS în vigoare
 • Raport general privind calitatea educaţiei furnizate de Liceul Teoretic Salamon Ernő în anul şcolar 2021-2022
  • Regulamentul Intern al Liceului Teoretic Salamon Ernő

ARGUMENT

Prezentul Plan Managerial este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva  învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale:

Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii.

VIZIUNE

Să educăm în mod uman în spiritul valorilor morale creștine.”

MISIUNEA ȘCOLII

Ne propunem furnizarea serviciilor educaţionale de calitate, pentru a forma elevi:

–       bine pregătiţi teoretic

–       demni şi toleranţi

–       originali şi creativi

–       deschişi spre valorile umaniste şi ştiinţifice

–       angrenaţi în realitate

–       orientaţi profesional

–       integraţi social

„Şcoala noastră are misiunea de a contribui la dezvoltarea și educarea elevilor noștri cu credință și încredere, într-un cadru cu valori bine definite.”

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.”

DIAGNOZA / ANALIZA SWOT

Puncte tari:

 • recunoaşterea  şcolii,  ca  furnizor  de  servicii  educaţionale  de  calitate: DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, acordată de Ministrul Educaţiei Naţionale, REMUS PRICOPIE, pentru rezultatele deosebite în anul 2013
 •  personal didactic calificat,   bine pregătit profesional şi metodic, motivat pentru propria formare (100% personal care îndeplineşte condiţiile înscris / prezentat / promovat examenele pentru obţinerea gradelor didactice;
 •  18 profesori au gradul did. I., 5 profesori au gradul did. II.
 •  14 participări la 10 programe de formare continuă însumând peste 900 puncte credite transferabile
 •  recunoaşterea calităţii deosebite a personalului: 5 metodişti, 5 formatori, 8 responsabili de cerc pedagogic, membrii în comisiile de lucru ale inspectoratului şcolar, 1 expert în Management educțional,   4 examinatori: 1 ECDL, 3 ECL
 •  recunoaşterea rezultatelor activităţii personalului:  14 gradaţii de merit
 •  PDA şi PND bine pregătit;
 • instituţie de prestigiu în judeţ, prin: rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat (procentaj 95%)
 •  rezultatele obţinute de elevi la învăţătură, concursuri şi olimpiade şcolare;
 •  încurajarea elevilor în demersul lor spre cunoaştere şi dezvoltare a abilităţilor, consilierea lor şi a părinţilor asupra rolurilor care le revin;
 •  consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în dificultate: probleme de comportament, părinţi plecaţi în străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi motivaţi de către familie, etc.
 •  elaborarea ofertei şcolii, prin CDS selectat pe baza opţiunii majorităţii elevilor;
 •  climat de cooperare şi colaborare prin derularea proiectelor educaţionale în care sunt încurajaţi să participe toţi elevii şcolii;
 •  climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personal;
 •  management  performant  şi  proactiv:  coerenţă  şi  consecvenţă  în  atingerea  ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor, documente de proiectare de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor
 •  continuitate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, fără disfuncţionalităţi
 •  oferta educaţională atractivă
 •  programe de sprijin / motivare pentru elevi, consiliere
 •  activitate educativă şcolară şi extraşcolară bine proiectată, numeroase proiecte educative
 •  parteneriat activ cu părinţii
 •  crearea şi întreţinerea legăturilor cu autoritatea şi comunitatea locală, prin încheierea unor
 •  parteneriate constructive;
 •  derularea parteneriatelor cu numeroase ONG-uri;
 •  dezvoltare instituţională şi adaptarea la nevoile comunităţii: centru ECDL, ECL, proiecte
 • membru  în  echipa  de  management  a  proiectului  ISJ  HR  “Performanţă  şi  calitate  prin implementarea unui sistem e-learning”
 •  vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, mass-media.

Procesul de predare – învățare – evaluare se desfășoară cu respectarea principiile fundamentale și normele de conduită promovate de legislația în viguare: competență profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială și dialogul eficient între profesori, elevi și părinți.

Eficienţa şi complexitatea acestuia este definită printr-o abordare modernă care-şi propune:

 • Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului;
 • Să asigure un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene;
 • Să formeze cei mai buni specialişti în domeniul;
 • Să-şi menţină poziţia pe primele locuri în topul liceelor din Harghita;
 • Să formeze personalităţi puternice;
 • Să construiască un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.

Oferta educaţională este atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat liceului o populaţ ie şcolară cu medii de admitere mari, puternic motivaţi spre obţinerea performanţei. Dovezi în favoarea acestor opţiuni sunt rezultatele bune şi foarte bune obţinute în perioada de referinţă. Aici, elevi şi profesori îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine.

1.3. ANALIZAREA PROFILULUI ACTUAL AL ȘCOLII

Liceul Teoretic Salamon Ernő Gheorgheni este situat în nordul judeţului Harghita şi deserveşte  zona dintre Topliţa, Sîndominic, zona Tulgheş . Avem numeroşi elevi şi din partea de sud a judeţului Harghita, mai ales din Sîndominic, Tomeşti, Tuşnad. Liceul oferă instruire în domeniile tehnică de calcul / informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale. Având în vedere că este singura şcoală care asigură o pregătire teoretică în limba maghiară în domeniile sus amintite, ea recrutează elevi din întreaga regiune.

1.5. REALIZĂRI ECONOMICE ÎN PERIOADA 2013-2014

1
Terminarea amenajării curţii
Termen: 2014 septembrie 20
2
Punerea în funcţionare a sisteemului solar la internat
Termen: 2013 septembrie 1
3
Montarea sistemului de sonerie pe toate coridoarele
Termen: 2013 decembrie 1
4
Montarea sistemului de alarmă la internat
Termen: 2013 decembrie 1
5
Reabilitarea cabinetului de chimie
Termen: 2013 mai 1
6
Dotarea cabinetului de informatică cu 20 de calculatoare
Termen: 2013 februarie 1
7
Reabilitarea podelei în sala festivă
Termen: 2013 martie 1
8
Realizarea spălătoriei de vară
Termen: 2013 mai 1
9
Reabilitarea anexei la cantină
Termen: 2013 octombrie 30
10
Realizarea panoului cu informaţii despre săli
Termen: 2012 decembrie 1
11
Realizarea panoului cu informaţii despre săli
Termen: 2013 mai 1
12
Procurarea sau fabricarea mobilierului pentru muzeul liceului
Termen: 2013 septembrie 1
 • pe plan administrativ s-a realizat reabilitarea internatului, a cantinei şi s-au amenajat cabinetele de limba română, informatică, matematică etc.
 • am implementat Sistemul Educaţional Informatizat / SEI, sistemul de tip e-Learning, care reprezintă interacțiunea dintre procesul de predare-învăţare şi tehnologile informaţionale.

1.6. SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ, EXAMENE, FRECVENȚA ȘCOLARĂ

a. Distribuţia efectivelor de elevi / clase pe medii

Clasa Nr.

elevi

Repetent Cu sit. neînch. Medii (6-6,99) Medii (7-7,99) Medii (8-8,99) Medii (9-9,99) Media10
IX. 146 0 0 0 2 59 87 4
X. 149 1 0 0 4 47 102 1
XI. 150 2 0 1 18 49 78 2
XII. 146 0 0 2 17 64 62 1
Distribuţia efectivelor de elevi / clase pe medii

b. Procentul de promovabilitate la bacalaureat

Reuşita elevilor la examene poate fi considerată bună, cu o promovabilitate care depăşeşte 85%. Şcoala este situată pe locul 3 în topul liceelor din judeţ.

Rezultate bacalaureat 2014

b. Absențele

2. DIAGNOZA ŞI ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ALE COMUNITĂŢII

2.1. DIAGNOZA ȘI ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE ALE COMUNITĂȚII

A. Analiza informaţiilor de tip cantitativ

D. Analiza SWOT

Puncte tari:

–    recunoaşterea  şcolii,  ca  furnizor  de  servicii  educaţionale  de  calitate:  DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, acordată de Ministrul Educaţiei Naţionale, REMUS PRICOPIE, pentru rezultatele deosebite în anul 2013

–    personal didactic calificat,   bine pregătit profesional şi metodic, motivat pentru propria formare (100% personal care îndeplineşte condiţiile înscris / prezentat / promovat examenele pentru obţinerea gradelor didactice;

–   18 profesori au gradul did. I., 5 profesori au gradul did. II.,

–    14 participări la 10 programe de formare continuă însumând peste 900 puncte credite transferabile

–    recunoaşterea calităţii deosebite a personalului: 5 metodişti, 5 formatori, 8 responsabili de cerc pedagogic, membrii în comisiile de lucru ale inspectoratului şcolar, 1 expert în Management educțional,   4 examinatori: 1 ECDL, 3 ECL

–    recunoaşterea rezultatelor activităţii personalului:  14 gradaţii  de merit.

–    instituţie de prestigiu în judeţ, prin: rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat (procentaj peste 90%)

–    rezultatele obţinute de elevi la învăţătură, concursuri şi olimpiade şcolare;

–    încurajarea elevilor în demersul lor spre cunoaştere şi dezvoltare a abilităţilor, consilierea lor şi a părinţilor asupra rolurilor care le revin;

–    consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în dificultate: probleme de comportament,

părinţi plecaţi în străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi motivaţi de către familie, etc.

–    elaborarea ofertei şcolii, prin CDS selectat pe baza opţiunii majorităţii elevilor;

–    climat de cooperare şi colaborare prin derularea proiectelor educaţionale în care sunt încurajaţi să participe toţi elevii şcolii;

–    climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personal;

–    management  performant  şi  proactiv:  coerenţă  şi  consecvenţă  în  atingerea  ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor, documente de proiectare de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor

–    continuitate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, fără disfuncţionalităţi

–    oferta educaţională atractivă

–    programe de sprijin/motivare pentru elevi, consiliere, programe ERASMUS

–    activitate educativă şcolară şi extraşcolară bine proiectată, numeroase proiecte educative

–    parteneriat activ cu părinţii

–    crearea şi întreţinerea legăturilor cu autoritatea şi comunitatea locală, prin încheierea unor

parteneriate constructive;

–    derularea parteneriatelor cu numeroase ONG-uri;

–    dezvoltare instituţională şi adaptarea la nevoile comunităţii: centru ECDL, proiecte

–    membru  în  echipa  de  management  a  proiectului  ISJ  HR  “Performanţă  şi  calitate  prin

implementarea unui sistem e-learning”

–    vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, mass-media.

Puncte slabe:

–    subfinanţarea cronică a sistemului de învăţământ românesc-plecarea personalului spre alte domenii

–    avalanşa schimbărilor legislative

–    volum imens de muncă: situaţii, raportări, analize, etc

–    reticenţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea in demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-învăţare, adecvarea formelor alternative de evaluare la nevoile elevului;

–    reticenţa unor părinţi faţă de consilierea psihopedagogică;

–    dezinteresul cadrelor didactice pentru obţinerea de burse individuale de formare continuă

Erasmus şi vizite de studiu;

–    stoparea lucrărilor de investiție Centru de Documentare, bibliotecă, săli de arte-reabilitarea clădirilor fostelor ateliere şcolare

Oportunităţi:

–    servicii educaţionale de înaltă ţinută

–    certificate de competenţe europene pentru elevi şi membri ai comunităţii locale: ECL, ECDL

–    dezvoltarea şcolii prin proiecte

–    dezvoltare personală prin programe de formare

–    venituri suplimentare (participarea la proiecte de perfecționare)

–    CARTEA DE VIZITĂ A ŞCOLII = CALITATE-SERIOZITATE-PERFORMANŢĂ

Ameninţări:

–    discontinuitatea politicilor educaţionale;

–    criza economico-financiară, reducerea personalului didactic auxiliar și nedidactic

–    reducerea  entuziasmului  şi  scăderea  interesului  pentru  profesia  didactică,  urmare  a subfinanţării cronice

–    scăderea populaţiei şcolare;

–    risc social, ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate;

–    scăderea interesului pentru studiu, în general;

–    creşterea efectivului de elevi pe clase îngreunează aplicarea metodelor interactive, lucrul pe grupe;

CONCLUZIILE ANALIZEI

 • Există un  număr  semnificativ  de  puncte  tari  identificate  în  organizarea  şi  funcţonarea organizaţiei şcolar
 • Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se întrevăd
 • perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională
 • Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează Resursele strategice:
 • Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, mentori) şi cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice);
 • Dotare materială si tehnologică modernă
 • Experienţă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;
 • Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale, ONG-uri
 • Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale si judeţene;
 • Posibilităţi de finanţare din bugetele republican şi local, extrabuget.

 

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă Ţintele strategice:

 • ŢINTE STRATEGICE:
 1. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UNUI ACT EDUCAŢIONAL MODERN, STABIL, DE CALITATE
 2. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FIECĂRUI ELEV ȘI MENȚINEREA INTERESULUI ACESTUIA PENTRU ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ
 3. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FIECĂRUI CADRU DIDACTIC ȘI TRANSFORMAREA ȘCOLII ÎNTR-O ECHIPĂ CARE ÎNVAȚĂ ÎMPREUNĂ
 4. MANAGEMENT EEFICIENT PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALĂ; DIVERSIFICAREA ACŢIUNILOR PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞI CREŞTEREA PRESTIGIULUI ŞCOLII

PARTEA 2

2. Analiza nevoilor
Analiza complexă a comunităţii

Gheorgheni este al treilea oraş al judeţului Harghita după numărul locuitorilor. Se află la marginea estică a bazinului Gheorghenilor, la altitudinea de 810 m. Oraşul se situează lângă drumul naţional 12, la 62 km de Miercurea-Ciuc, 42 km de Topliţa. Spre Praid prin pasul Bucin (1287 m) duce drumul judeţean 13B (65 km), spre Odorheiu Secuiesc (65 km) prin pasul Liban drumul judeţean 138. Spre lacul Roşu (29 km din centrul oraşului) duce drumul 12C. Traseul circular din bazin, care trece prin Gheorgheni – Joseni – Ciumani – Suseni – Chilieni – Valea Strâmbă – Gheorgheni are 24 km. Pe calea ferată oraşul este în legătură cu Miercurea-Ciuc respectiv Topliţa.

 • COORDONATE GENERALE:

Beneficiari:

     direcţi: personalul şi elevii Liceului Teoretic Salamon Ernő

     indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea

Parteneri:

     Primăria Municipiului Gheorgheni, Consiliul Local Gheorgheni, ISJ Harghita, Comitetul de Părinţilor din Liceul Teoretic Salamon Ernő, Poliţia Municipiului Gheorgheni, Poliţia Locală Gheorgheni, Biblioteca Municipală, Centrul Cultural Gheorgheni, Clubul Elevilor Gheorgheni, Clubul Sportiv Gheorgheni, Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog, Centrul de Prevenire Antidrog, Casa Corpului Didactic Miercurea Ciuc, UCDMR, Organizaţia Salvaţi Copiii, ECDL  România, ONG-uri, agenţi economici, etc

 

 • COFINANŢARE / RESURSE MATERIALE

 

Cofinanţatori Modalităţi de atragere Rezultate
Primăria Gheorgheni Surse buget local Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, consumabile, echipamente
ME Fonduri aprobate prin HG / OMEN Reabilitare internat, sistemul de încălzire

Dotări: echipamente, cărţi, materiale spor-tive (laboratoare, bibliotecă, sala de sport)

Fundaţia Karácsony János Sponsorizări, donaţii Premii pentru elevi în bani şi obiecte, materiale necesare bunei funcţionări a şcolii.
Extrabuget Sponsorizări, donaţii, închirieri de spaţii, cazare internat, masă cantină Modernizarea, reparaţia spaţiilor de învăţământ (holuri şcoală, curtea şcolii, clădirea şcolii, internatul, cantina, procurarea aparatelor moderne necesare, schimbarea acoperișului)
 • DIRECŢII DE ACŢIUNE PE OBIECTIVELE STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

 

OBIECTIVUL STRATEGIC I

 

 1. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UNUI ACT EDUCAŢIONAL MODERN, STABIL, DE CALITATE

 

OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE
 

 

o Îmbunătăţirea, din punct de vedere calitativ, a condiţiiilor de studiu şi lucru

o Asigurarea accesului elevilor la servicii educaţionale de calitate

o Creşterea siguranţei elevilor şi personalului în spaţiul şcolar

o Performanţă la toate nivelurile

o Proiect de investiţii întocmit de 60% pentru reabilitarea fostelor ateliere şcolare

o Proiect de investiţii: reabilitarea/ termoizolarea internatului

o Experienţa pozitivă şi diversă a şcolii în derularea de proiecte

 

o Cabinet de consiliere psihopedagogică

 

 

 

 

 

o Proiect Primăria şi Consiliul Local pentru modernizarea școlii

 

 

o Parteneriate cu ONG -uri

 

 

 

 

o Fundația  Karácsony János

-eforturi sporite şi constante pentru  obţinerea fondurilor necesare proiectului de investiţii reabilitarea fostelor ateliere şcolare și a internatului

-diversificarea surselor de finanţare extrabugetară

 

-derularea de programe privind   prevenirea şi combaterea absenteis-mului

-asistenţă psihopedagogică; consiliere şi orientare

 

-colaborarea cu autorităţile locale, judeţene şi cu instituţiile statului pentru îmbunătăţirea condiţiiilor privind siguranţa

-derularea de proiecte privind inserţia de la viaţa inactivă  la  cea  activă  (Program Caritas, Orientare Profesională)

 

-obținerea fonduri din donații, sponsorisări

– reabilitarea fostelor ateliere şcolare (20%), mutarea bibliotecii și a cantinei în clădirea nouă

– internat termoizolat (100%)

– servicii de After School

– creşterea cu 50% a nr. meselor servite la cantina şcolară

 

– climat de siguranţă fizică şi psihică (100%)

– reducerea nr. notelor scăzute la purtare (cu 3% anual)

– Accesul părinţilor la baza de date online privind situaţia şcolară / absenţele elevilor: nr. conturi active

– elevii – viitorii cetățeni informați 80%

 

 

 

– organizarea activităților, programelor extracurriculare (culturale, sportive) 100%

 

OBIECTIVUL STRATEGIC II

 

 1. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FIECĂRUI ELEV ȘI MENȚINEREA INTERESULUI ACESTUIA PENTRU ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ

 

OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE
 

 

Pregătirea condiţiilor optime pentru trecerea de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe

 

Fiecare elev este valoros

o Elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură, examene, olim-piade şi concursuri şcolare

 

 

 

 

o Elevi capabili de performanță

 

 

 

 

o CDȘ, existența unor programe educative/ extracurriculare cu tradiție

 

 

 

 

 

 

 

-Mijloace didactice moderne:

3 cabinete de informatică,

2 cabinete de fizică,

1 cabinet de biologie,

1 cabinet de chimie

-Laptopuri, videoproiectoare

-Centru ECDL acreditat

-Laborator virtual limba engleză

– asigurarea pregătirii elevilor pentru examenele naţionale olimpiade și alte concursuri școlare

– motivarea pentru propria formare cu o instruire/ educare bazată pe competențe

– Formarea de grupuri-pilot (oportunități pentru dezvoltare competențe specifice)

 

 

– Promovarea CDS axat pe formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba română, limbi străine, de matematică, ştiinţe şi tehnologii;

– Dezvoltarea unui Proiect Curricular la nivelul unității

 

 

– diversificarea ofertei educaţionale prin elaborarea CDS transdiciplinar, TIC

– act didactic de calitate prin utilizarea metodelor didactice moderne şi generalizarea mijloacelor TIC la toate disciplinele

-monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolventilor

– rezultate la faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor şcolare, 10-12 elevi premiați la olimpiadele naționale

– rezultate bune la învăţătură, îmbunătăţirea cu 8% de promovabilitate la Bacalaureat şi acces în învăţământul superior 70%

 

Elevi capabili de performanță – îmbunătățire cu 10%

 

 

-diversificarea ofertei CDS: minim 3 programe noi elaborate/vizate/aprobate

 

-Îndeplinirea nevoilor educa-ționale ale fiecărui elev 85%, învățare sustenabilă

 

 

– sporirea gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor

 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC III

 

 • VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FIECĂRUI CADRU DIDACTIC ȘI TRANSFORMAREA ȘCOLII ÎNTR-O ECHIPĂ CARE ÎNVAȚĂ ÎMPREUNĂ

 

OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE
 

 

Predarea se conectează cu viitorul

 

– Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional, cu multiple competenţe (nr. metodişti 5, nr. formatori 8 cadre)

 

–    Grupuri de profesori în care ceilalți au încredere

 

 

 

 

 

– Relaţii bune cu diferite centre de formare profesională (CCD „Apáczai   Csere János” M-Ciuc, universități din țară și

 

 

– Expertiză în iniţierea şi derularea proiectelor educative europene, județeană

 

-Valorificarea în practică a competenţelor de predare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea de competenţe-cheie, dobândite în urma programelor de formare

 

– Pregătirea cadrelor didactice pentru descentralizarea curriculumului în vederea realizării unor planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, bazate pe dezvoltarea de competenţe, prin activităţi de aprofundare, diferenţiere etc.

– Observarea permanentă a procesului de predare/ învățare; asestențe și interasistențe la orele de curs

 

-Evaluarea nevoii de formare a personalului didactic de predare și auxiliare

 

– Formarea „agenților de schimbare” pentru crearea unui climat de încredere

 

-Promovarea de proiecte educa-ţionale dedicate formării şi dezvoltării competenţelor sociale şi  civice,  de  iniţiativă  şi antreprenoriat, sensibilitate şi expresie culturală;

 

– proiecte educaţionale bazate de   dezvoltarea celor 8 competenţe-cheie (70%)

 

– Profesori care au angajamentul ferm față de misiunea comună (90%)

 

– Oferta educaţionala diversi-ficată, modernă, atractivă şi relevantă (80%);

– sistem  educaţional  performant,  rezultate  mai bune la învăţătură, examene, acces mai usor la piaţa muncii (creștere cu 25%)

– colegialitate, sprijin reciproc; impact pozitiv asupra învățării elevilor (90%)

 

– noi competenţe de predare pentru actorii schimbărilor în educaţie;

– profesori competenți; acumu-larea de 90 credite în intervalul de 5 ani (70%)

 

– implementarea proiectelor câștigate (Erasmus, Communitas)

 

OBIECTIVUL STRATEGIC IV

 

 1. MANAGEMENT EEFICIENT PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALĂ; DIVERSIFICAREA ACŢIUNILOR PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞI CREŞTEREA PRESTIGIULUI ŞCOLII

 

OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE
 

 

 

Împreună pentru o școală modernă

Promovarea unei culturi organi-zaţionale

 

Dezvoltarea şi diversificarea

parteneriatului

 

 

 

 

 

 

 

 

– Activizarea Consiliului Şcolar al Elevilor

 

 

– Sporirea vizibilităţii şcolii la nivelul comunităţii locale, judeţe-ne, naţionale

 

– Programe de instruire a cadrelor didactice pentru crearea unui climat de încredere

– Program de motivare şi fidelizare al

personalului

 

-Parteneriate cu instituţii educaţio-nale, culturale şi ONG-uri din comunitate, ţară şi străinătate.

 

-Colaborare eficientă şi bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale şi judeţene.

 

 

 

-Expertiză în implementarea proiectelor

 

 

 

 

–    Website-ul liceului

–    Revista şcolii

–    Staţia radio a şcolii

 

– Reducerea numărului de conflicte /stări tensionate

– Încurajarea exprimării iniţativei membrilor organizaţiei şcolare

 

Atragerea fonduri pentru realizare a programelor:

– Combaterea traficului de persoane

– Campanii umanitare (Crăciun, Paște)

– Ziua tradiţiilor

 

Atragerea fonduri pentru concursuri:

–     Concursul de recitare de poezii de toamnă

–     Concursul de roboţi

–     Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă

–     Organizarea campionatele sportive

 

-Susținerea proiectele derulate de Consiliul Şcolar al Elevilor („Gólya Camp”, Ziua sporturilor)

 

– Publicarea anuarului liceului

– Amenajarea unor panouri de popularizare a rezultatelor obţinute

-Amenajarea unor panouri pentru popularizarea rezultatelor proiectelor implementate

– Articole interviuri în presa locală şi naţională

 

-Relaţii bune de cooperare şi colaborare între memrii instituție (90%)

– Echipă cu scopul de a crea o viziune comună în care comunitatea are încredere (90%)

 

 

-Programe și activități îmbogățite în interesul elevilor și comunității (creștere cu 30%)

 

– Creşterea gradului de aplicare a programele de finanţare

 

–  Diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor

 

– Rolul Consiliul Școlar al Elevilor întărit cu 30%

 

 

-cunoaşterea evenimentelor din viaţa şcolii

-popularizarea exemplelor de bună practică

-nr. articole presă scrisă

 

 

 

 1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

Obiective:

 1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă asteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
 2. Cunoasterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, urmărind modificările legislative
 3. Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare.
 4. Promovarea activitătilor  instructiv-educative bazate pe  metode activ-participative, pe demersuri educationale inter-  si  transdisciplinare, pe

competenţele-cheie;

 1. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare;
 2. Personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: CDS
 3. Utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC la toate disciplinele de studiu
 4. 9. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită).

 

Funcţii Nr. crt Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de realizare
Compartiment Resurse umane Informaționale/materiale temporale
1 2 3 4 5 6 7 8
ANALIZARE-PROIECTARE-ORGANIZARE

 

1 Asigurarea comisiilor metodice cu documente privind

– plan cadru liceu

– programe şcolare

D / DA Consiliulpentru curriculum Documente curriculare oficiale: planuri cadru, programe Septembrie

 

Portofolii CM

 

2 Elaborarea documentelor de proiectare şi planificare:

-planificări calendaristice anuale şi semestriale

-teste de evaluare, matrici de specificaţie, barem de corectare şi evaluare

Comisii metodice Cadre didactice Modele planificări ME Modele teste iniţiale Septembrie

 

Planificări calendaristice

Portofoli testare iniţială

3 Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 2021-2022

Raport general: calitatea educaţiei la sfârşitul anului şcolar 2021-2022.

D / DA Şefi compartimente

 

Raportări, date statistice colectate 2021-2022

 

Septembrie

 

Raport general privind calitatea

educaţiei în anul şcolar 2021-2022

4 Elaborarea  documentelor de proiectare si de organizare a activităţii pentru 2022- 2023:

Planul managerial general pentru 2022-2023

PM Comisii metodice/ Comisii de lucru

PM Compartimente funcţionale

Elaborarea planurilor operaţionale pe domenii

Director D / DA RCM, RCL,

Şefi compartimente

 

Planuri de măsuri, Planuri remediere, Planuri îmbunătăţire a activităţii Septembrie

 

Plan managerial unic 2022-2023

Program managerial SI

 

5 Elaborarea graficului si a tematicii Consiliului Profesoral şi a Consiliului de Administraţie Director DA, membrii CA, membrii CP Rapoarte, date analitice Septembrie

 

Grafic şedinţe CA Grafic şedinţe CP
6. Elaborarea si derularea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare Dir. adjunct Diriginţii

DA

Propuneri, sondaje,

chestionare

An şcolar

2022-2023

Program activităţi educative

“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

7. Stabilirea calendarului susţinerii formelor de evaluare

a elevilor (teze, teste, simulări)

Pregătirea, organizarea/desfăsurarea simulărilor şi examenului de Bacalaureat

Director adjunct Diriginţi, cadre

didactice Diriginţii XI XII, cadrele didactice

Documente / Legislatie

BAC OME 4923/2013

 

Cf. Calendar Grafic lucrări scrise

Procese verbale CP, şedinţe cu părinţii

Grafice pregătire elevi

8. Actualizarea Regulamentului intern Director Grup de lucru legislaţie Sept-oct. Reactualizat
9. Proiectarea activităţii educative, vizând:

– asigurarea siguranţei elevilor

– reducerea absenteismului, abandonului

– reducerea şi combaterea violenţei

-combaterea utilizării subst. etnobotanice, alcool, fumat

– combaterea traficului de persoane

Comisia

diriginţilor

Comisii de lucru

Director adjunct

 

Cadre didactice, elevi

Legislaţia, materiale

informative

Octombrie

2022

Planuri operaţionale
 

COORDONARE- MONITORIZARE

10. Elaborarea ofertei CDS / programe CDS C. curriculum Cadre did. Documente curriculare Cf. calendar Oferta CDS 2023-2024
11. Distribuirea manualelor şcolare gratuite IX-X Bibliotecă Bibliotecar, Diriginţi Stoc manuale Sept. Procese-verbale
12. Completarea cataloagelor şcolare, carnetelor, vizarea

pentru 2022-2023

Director Diriginţi Comandă Septembrie

 

Completare completă şi corectă
13. Monitorizarea si valorificarea rezultatelor la evaluările

initiale, curente si la examene.

Comisii

metodice

D/DA

 

Documente CM Octombrie

 

Rapoarte, grafice, statistici
14. Monitorizarea activitatii Consiliului şcolar al Elevilor C. proiecte

programe

DA

Coord proiecte

Documente CSE Permanent Program activitate

Rapoarte

15. Monitorizarea procesului de introducere a lecturii si momentului ortografic la ore, CEAC Cadrele didactice Documente CM

Plan operaţional

Permanent Rapoarte, situaţii statistice
16. Monitorizarea procesului de utilizare a TIC la toate disciplinele CEAC Cadrele didactice

 

PC-uri, VP, softuri

Baza teste INSAM

Permanent Grafic

Rapoarte

 

 

RE

17. Realizarea        aistenţelor/interasistenţelor   la    ore/

aplicarea de măsuri pt. eficientizarea activităţii:

transdiciplinaritate, centrare pe competenţe

D / DA

 

CEAC

Cadre didactice Grafic unic control Permanent Grafic asistenţe

Fişe de observare

/ evaluare

18. Monitorizarea si evaluarea activitatilor de consiliere

scolara, psihopedagogică

D

DA

Profesor consilier

Diriginţi

Învăţători

Program cabinet de asistenţă psihoped. Portofolii An şcolar

 

Grafic activităţi educative/ Program

Să şii mai multe să fii mai bun! săptămâna sănătăţii,  Bursa profesiilor

19. Verificarea prelucrării metodologiilor pentru

bacalaureat la clasă

D

DA

Diriginţi

Elevi, părinţi

Metodologii An şcolar

 

Procese-verbale

Nr. activităţi

20. Verificarea ritmicităţii notării CEAC/D Cadre didactice Documente şcolare Cf. grafic Rapoarte
21. Avizarea programelor elaborate pentru CDS

Aprobarea ofertei educaţionale

C. curriculum

CP, CA

Cadre didactice Programe CDS Cf. grafic Oferta şcolii
 

COMUNICARE/ MOTIVARE

22. Prezentarea punctajelor obţinute de clase în Concursul „Gyémántcsiszoló” ,premiere Comisia

Gyémántcsiszoló

Cadre didactice,

elevi

 

Fonduri CL, donaţii, sponsorizări  

Festivități

final an

Nr. premii, diplome

Rapoarte

23. Recunoasterea activitatii didactice prin încurajarea şi

recomandarea pentru acordarea gradatiilor de merit si distinctiilor pentru cadrele didactice.

CP

CA Director

Cadre didactice Metodologii în vigoare Cf. grafic Nr. dosare depuse, gradaţii/

distincţii aprobate

24. Asigurarea unui climat de munca eficient, centrat pe elev si pe nevolile educationale ale cadrului didactic, in folosul beneficiarilor, prin sprijinirea initiativelor didactice inovatoare inter- si transdisciplinare Director Toate categoriile

de personal, elevi,

părinţi

Plan operaţional

Resurse TIC

Permanent Climat adecvat

 

 

 

 

 

 

 1. B. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE

Obiective:

 1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de invăţământ preuniversitar;
 2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea actvităţii
 3. Evaluarea nevoii de formare a personalului
 4. Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continua obligat orie, formări prin CCD,

mentorat, educatie permanentă, formări prin alte programe

 1. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă
 2. Sprijinirea participării personalului la programele de formare
 3. Imbunătăţirea comunicării interne şi externe
 4. Eficientizarea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, consiliului de administraţie, consiliului elevilor, etc;
 5. Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – CEAC
 6. 10. Funcţionalitatea sistemului de control intern (managerial)
Funcţii Nr. crt Activităţi Responsabilităţi Resurse Portofolii CM
Compartiment Resurse umane Informaționale/materiale temporale
1 2 3 4 5 6 7 8
PROIECTARE-ORGANIZARE 1 Realizarea    cuprinderii    elevilor    înscrişi    în    clasele aprobate prin planul de şcolarizare Secretariat

CP, CA

Director secretare Legislaţie

Plan şcolarizare

Cf. Calendar Respectarea legislaţiei

Aprobare transferuri CA

2 Încadrare personal /Stabilirea catedrelor

Organizare clase / repartizarea diriginţilor

CP, CA

 

Director Legislaţie septembrie State de funcţii / personal
3 Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii.

-control anual medicina muncii

-Instruirea periodică a personalului/elevilor normele de protecţie a muncii .

 

CA, CP

Administrator  

Legislaţie

Semestrial Fişe de aptitudine personal

PV instruire

4 Refacerea Organigramei LTSE Gheorgheni Management, D, CA Legislaţie Sept. Organigrama
5 Actualizarea şi intocmirea Fişei postului şi anexelor

Evaluare a personalului școlii

CA D; DA; Fişa post tip octombrie Fişa individuală a postului
6 Proiectarea incadrării personal CP, CA D DA Legislaţie Cf.calendar State personal
7 Proiectarea strategiei de dezvoltare a resursei umane. Întocmirea bazei de date perfecţionare-formare Identificarea nevoilor de formare ale personalului Popularizarea ofertelor de formare Resp. dezvoltare

profesională

DA /Responsabil

Cadre didactice

 

LEN

subsecventă

Oferte formare

 

Octombrie Bază de date, Fişe individuale de perfecţionare Completare chestionare CCD Atestate, certificate
8 Afişare proceduri ocupare posturi /catedre vacante

Organizarea concursurilor

Secretariat

CA

Director Legislaţie

Metodologii

Cf. calendar Recrutare, selecţie, angajare

 

 

 

 1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE

Obiective:

 1. 1. Gestionarea eficientă a resurselor existente
 2. 2. Continuarea demersurilor pentru reluarea lucrărilor la proiectul de investiţii REABILITAREA ATELIERELOR ȘCOLARE
 3. 3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – autorităţile publice locale în vederea amenajării spaţiului de joacă din curtea şcolii
 4. 4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi uman
 5. 5. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: amenajare laborator informatică (SALA 4)
 6. 6. Continuarea parteneriatului cu CCD şi UCDMR

 

Funcţii Nr. crt Activităţi Responsabilităţi Resurse Portofolii CM
Compartiment Resurse umane Informaționale/materiale temporale
1 2 3 4 5 6 7 8
PROIECTARE-ORGANIZARE 1 Informarea   elevilor   care    îndeplinesc   condiţiile pentru întocmirea dosarelor: Bani de liceu Burse C. burse

C. programe sociale

Diriginţi Elevi Părinţi Legislaţie

dosare

Cf. Calend.

 

 

Nr.elevi eligibili care primesc ajutoare / burse
2 Distribuirea manualelor şcolare gratuite

Completare comandă

C. manuale Bibliotecară Comandă IX. Nr. manuale / nr. Elevi
3 Elaborarea proiectului de buget, a proiectului de achizitii si de dotări pentru anul 2023 Contabilitate- Administrativ Director/Contabil

şef CA

Legislaţie XI. Proiect   BVC           pregătit,

planuri elaborate

4 Stabilirea necesarului de diplome, certificate, atestate, acte de studiu Secretariat Director

Secretare

Legislaţie XI. Comandă acte studii
5 Identificarea unor resurse financiare extrabugetare, sponsorizări, donaţii Contabilitate- Administrativ Director

CA

Contracte prestări servicii Permanent Extrabuget
6 Întocmire documente, rapoarte tematice curente şi

speciale solicitate de ISJ, autorităţile locale

Secretariat

Contab-Admin

Director Adrese, solicitări

Online+

Permanent Situaţii corecte şi respectarea termenelor
COORD. MONITORIZARE 7 Aprovizionare cantină şcolară Administrativ Administrator BVC Oferte SEAP cf. necesar Mese cantină
8 Analiza privind necesarul de reparatii curente Contabilitate- Administrativ Administrator BVC

Program reparaţii

Semestrial Nr  reparaţii  corecte  şi  la timp
9 Stabilire necesar achiziţii Contabilitate CA BVC, legislaţie XI. Funcţionare curentă
10 Autorizaţie sanitar-veterninară cantina Administrativ Administrator Legislaţie XI. Funcţionare curentă
11 Monitorizarea  acordării  burselor  şcolare,  ajutoare

sociale guvernamentale

C. burse Elevi, diriginţi, contabil şef, CA Legislaţie IX Nr. Beneficiari
12 Gestionarea judicioasă a resurselor Contabilitate Director Cont. Şef BVC Permanent Funcţionare curentă
13 Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar C. inventariere Director

Contabi şef

Mijloace fixe, obiecte inventar ianuarie Raport
14 Arhivarea şi păstarea documentelor şcolare finaciare Secr. Contab Resp arhivă Legislaţie ianuarie Arhivarea documentelor
15 Întocmirea doc. legale privind managementul financiar

Încheierea exerciţiului financiar

Contabilitate Director

Contabi şef

 

Legislaţie Permanent Rapoarte, documente
 

CONTROL EVALUARE

16. Realizarea controlului financiar preventiv Contabilitate Contabil şef Legislaţie

EDUSAL

Permanent Viza CFP
17 Evaluarea utilizării fondului extrabugetar CA Director

Contabil şef

Legislaţie Permanent Transparenţă
 

COMUNICARE- MOTIVARE

18. Dezvoltarea parteneriatelor cu:ONG-uri, agenţi economici Management

Contabilitate

Cadre      didactice,

elevi, părinţi, etc

Proiecte de parteneriat Permanent Contracte

cursanţi ECDL

19. Demersuri pentru amenajare a spaţiului pentru muzeul școlii Management Director

Administrator

Buget local 2023-2024 Muzeu amenajat
20. Eforturi  susţinute  pentru  repartizarea fondurilor de reabilitare Management Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru
NEGOCIERE REZOLVAREA

CONFLICTELOR

21. Negocierea favorabila a contractelor de sponsorizare si obtinerea fondurilor extrabugetare Director, Contabilitate Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent Transparenţă şi

corectitudine

22. Argumentarea utilizarii fondurilor astfel încât sa se evite crearea unor conflicte la nivelul unitatii scolare Director, Contabilitate Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent Transparenţă şi

corectitudine

 

 

 

 

 1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

(PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI PROGRAME COMUNITARE)

Obiective:

 1. Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local Gheorgheni, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Consiliul Părinţilor,

Sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional.

 1. Dezvoltarea proiectelor educationale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvolt area educaţiei

interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea desegregării şi egalizării şanselor.

 1. Cresterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor
 2. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru proiecte
 3. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare
 4. Promovarea imaginii Liceul Teoretic Salamon Ernő prin marketing

 

Funcţii Nr. crt Activităţi Responsabilităţi Resurse Portofolii CM
Compartiment Resurse umane Informaționale/materiale temporale
1 2 3 4 5 6 7 8
PROIECTARE-ORGANIZARE 1 Eficientizarea comunicării şcoală –comunitate, inclusiv site, comunicare electronică Management

Secretariat

 

D, DA Programe,Proiecte

Website

 

Permanent Eficienta in comunicare

Feedback

 

2 Sistematizarea programelor de audiente D, DA, diriginţi, cadre didactice Management

CM

D DA Grafice octombrie Nr. Audiente
3 Consolidarea relaţiilor cu media locală Management Director Programe, proiecte Permanent Nr. aparitii in presa
4 Identificarea nevolilor de educaţie ale comunităţii locale, a posibilităţii de a răspunde, şi realizarea de noi proiecte de parteneriat şcoală-comunitate. CEAC Management Oferte educationale, Legislatie Permanent Nr. programe si proiecte

Calitate si impact

 

5 Planificarea colaborării cu poliţia, pompierii, instit. culturale, ONG-uri, agenti economici Management D, DA Programe de parteneriat Semestrul I-II Nr. de activitati si proiecte
6 Colaborare şi  parteneriate în  sprijinul  activităţilor educative formale şi nonformale şi extracurriculare C.activităţi

Educative

D, DA Programe proprii

Oferte parteneri

Permanent Nr. de activitati si proiecte
COORDONARE-MONITORIZARE 7 Participarea la stagii de formare TIC, limbi străine, managementul proiectelor, marketing educaţional C. formare

Perfecţionare

Cadre didactice Oferte formare Cf. Calendar Nr. activitati formare

Nr. participanţi

 

8 Coordonarea   aplicării   programelor   educationale Baza de date Director legislaţie

 

C. aplicare OUG Nr. programe

Nr. Beneficiari

 

9 Coordonarea echipelor de proiect: comunitare locale, nationale si internationale Management D, DA Calendare, grafice Permanent % reuşită
10 Monitorizarea şi coordonarea parteneriatelor cu institutiile statului, autoritatile locale si cu alte organizatii si institutuţii Management D, DA Protocoale parteneriat Permanent Nr. Activităţi
11 Identificarea unor surse de finantare alternative pentru derularea activitatilor de parteneriat CA

Contab. Admin

 

D, DA Baza materială a şcolii Permanent Grad finanţare
CONTROL- EVALUARE 12. Evaluarea derularii proiectelor educative si comunitare pe tot parcursul desfasurarii lor. Diseminarea rezultatelor proiectelor Management CEAC C. imagine D, DA Grafice Permanent Grad satisfacţie

beneficiari

COMUNICARE- MOTIVARE 13. Asigurarea logisticii necesare mijloacelor, metodelor de comunicare, diseminare Management

C. proiecte

D, DA Mijloace IT Permanent Grad acoperire
14. Sprijinirea echipelor de proiect in vederea dezvoltarii competentelor necesare accesarii, derularii si implementarii proiectelor si programelor educative si comunitare C. proiecte

Management

D, DA Baza materială a şcolii Permanent Grad reuşită
15. Înscrierea la competiţii pentru participarea la

proiecte si programe

 

Management Cadre didactice, elevi Oferta de programe Permanent Nr.  proiecte  depuse  /

câştigate

NEGOCIEREA REZOLVAREA CONFLICTELOR 16. Negocierea celor mai avantajoase conditii de sprijin

comunitar

Management Cadre didactice,

elevi

Proiecte comunitare Permanent Comunicare

interstitutionala

17. Rezolvarea amiabila a  eventualelor conflicte între

scoala si comunitate

Management Cadre didactice,

elevi

Proiecte comunitare Permanent Comunicare

interstitutionala

 

Prezentul plan managerial stă la baza eleborării planurilor manageriale ale comisiilor metodice, comisiilor de lucru, activităţilor extracurriculare, consiliului profesoral şi consiliului de administraţie. Anexe ale acestui plan sunt:

–   graficele activităţilor

–   programele semestriale şi planurile operaţionale

CARACTERISTICI ECONOMICE

La începutul anului 1900, la Gheorgheni, exista un cult dezvoltat al industriilor mici de breaslă. Se afirmau adevărate dinastii de mici meseriaşi. Având ca bază aceste mici industrii a început să se dezvolte industria de fabrică. După 1960 însă amprenta urbanizării a fost dată de dezvoltarea industriei. Au început să se dezvolte mai întâi industria constructoare de maşini (I.M.G., IUPS, Farbrica de Mobile, etc.), industria uşoară (Lacu-Roşu), cea alimentară şi industria de prelucrare a lemnului.

Meseriaşii care nu au vrut să se încadreze în fabrici au fost cuprinşi în Cooperativa “Avântul”. Fabricile au avut nevoie de forţa de muncă. Această forţa de muncă a fost recrutată din satele din apropriere, din zona de influenţă a municipiului. S-au construit noi cartiere de locuinţe (Florilor, 23 August, Bucin). În consecinţă, s-a dezvoltat şi industria de construcţii-montaj, pentru a face faţă cererii de locuinţe.

Economia locală, în stare de regres după decembrie 1989 a fost stăpânita de macrotensiuni: inflaţia galopanta, scăderea producţiei interne şi legat de aceasta, şomajul, deficite bugetare, deficite ale balanţei de plaţi. Desigur aceasta situaţie s-a reflectat şi în viaţa economica şi sociala a oraşului, în primii ani ai procesului de tranziţie scăzând brusc volumul de producţie si de export, iar şomajul a devenit un element integrant al vieţii economico-sociale. Numărul salariaţilor reprezintă doar 75,0% faţa de numărul din anul 1989. Sectorul privat, care a apărut începând cu anul 1990, din motive obiective nu a putut contracara efectele negative înregistrate.

În ultimii ani  s-a înregistrat o stabilizare economică, chiar o creştere uşoara a producţiei si a exportului, a activităţii investiţionale, s-a redus rata inflaţiei, dar aceste fenomene pozitive nu au putut influenţa simţitor situaţia ocupării forţei de munca, veniturile reale ale populaţiei, nu au putut ameliora unele probleme sociale şi relansa rezolvarea gravelor probleme legate de infrastructura în sensul larg al cuvântului.

Activităţile industriale s-au dezvoltat pentru exploatarea şi industrializarea (prelucrării) lemnului, industria alimentara, textila, tricotaje şi confecţii.

Ponderea industriei în economia judeţului de-a lungul anilor trecuţi a evoluat ascendent, astfel ca în prezent pe lângă principalele ramuri industriale nemijlocit legate de resursele naturale care se găsesc în sol şi subsol, activitatea industriala este prezenta prin mai toate ramurile sale.

Ponderea cea mai însemnata din producţia industriala judeţului, revine industriei exploatării si prelucrării lemnului, bazata. pe resursele de materii prime existente în teritoriu şi care, reprezenta cea. 27-28% din total, urmata de industria textilă si a pielăriei cu 20%.

În comparaţie cu anii precedenţi se constata o diminuare simţitoare a activităţii în industria prelucrării metalelor şi a construcţiilor de maşini şi începutul unui proces de revigorare în domeniul prelucrării lemnului, producţiei de ţesături, confecţii textile, a producţiei produselor din carne şi lapte, băuturi alcoolice, concretizat prin diversificarea şi relansarea ofertei de mărfuri.

O parte însemnată din aceste produse sunt valorificate la export, de-a lungul anilor câştigând încrederea clienţilor de pe piaţa externă, clienţi care au investit sume importante pentru dezvoltarea şi retehnologizarea unităţilor industriale din judeţ.

Din totalul de cca 4000 societăţi comerciale şi regii autonome înregistrate în Registrul Comerţului.

După schimbările din 1989, subvenţiile de stat au început să înceteze, unităţile trebuind să se acomodeze cu economia de piaţă în formare. Unele fabrici au avut succes, de exemplu (RENCO), altele abia pot să supravieţuiască. ­

În 1999 a fost construita cu un capital străin în proporţie de 98% Fabrica de Confecţii “RENCO”. Mulţumită acestei fabrici, precum şi a numeroşilor întreprinzători, rata şomajului este aproximativ egală cu cea medie pe ţară (8,8% – septembrie 1998 în oraş, media pe judeţ era 8,6% iar media pe ţară era 8,7%).

După 1998 în municipiu se dezvoltă mai ales industria uşoară (ind. textilă şi ind. tipografică). În prezent în oraş funcţionează 4 societăţi cu profil tipografic, dintre care 2 firme (F F Internatinal, Gala Studio) sunt printre primele din ţară. În domeniul industriei textile sunt 2 firme mai mari (Renco, Lacu Roşu) care produc confecţii exclusiv pentru export. În acest domeniu funcţionează câteva firme mici, producând uneori şi unicate.

Alte domenii economice care s-au dezvoltat în ultimii ani (cu firme noi de succes):

 • domeniul comercial (cu activitate de export) firme mixte;
 • domeniul industrial:
  • industria lemnului,
  • industria de prelucrare a laptelui,
  • industria de confecţii,
  • industria de băuturi răcoritoare,
  • industria alimentară.