KÖNYVTÁR

A SALAMON ERNŐ GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRA

NYITVATARTÁS

Nyitvatartás hétköznaponként
7:30 - 15:30 között
Nyitvatartás szerdai napokon
7:30 - 12:00 és 16:00 - 19:30 között

RÖVID VISSZAPILLANTÓ

A gimnázium már megalakulása óta rendelkezett könyvtárral, és rendszeresen gyarapodott is a háborús rombolásokig.

A háborúk és menekülések alatt részben tönkre ment, részben elveszett. Az 1908-1909-es tanévtől az iskola könyvtára adományokkal és vásárlásokkal alapozódott meg. Külön tanári kézikönyvtárat és tanulói könyvtárat hoztak létre. Így a tanév végén a tanári könyvtár állománya 476 kötetet tartalmazott, melynek nagy része tudományos szakkönyvekből állt. Az ifjúsági könyvtár állománya 144 kötet volt.

A következő iskolaévben a könyvtár állománya már 1102 könyvre gyarapszik, miközben az átlag kikölcsönzött könyvek száma 997.

Az 1910/11-es tanévben a tanári könyvtár állománya 1748 kötet, ugyanakkor a tanulói könyvtár is gyarapodott 497 kötettel.

AZ ÁLLOMÁNY FOLYAMATOS GYARAPODÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA

200
1911/12-es TANÉV
306
1912/13-as TANÉV
1663
1913/14-es TANÉV
226
1915/16-os TANÉV
  • az 1914/15-ös tanévben a gyarapodás jóval szerényebb, 61 kötet;
  • az 1925/26-os tanévig semmi adatot nem találunk a könyvtárra vonatkozólag. Ebben az évben az összállomány 8539 kötet. A következő években az iskola évkönyve nem közli a kötetszámot.
  • az 1940/41-es tanévben 4.653 kötetről számol be az iskola Évkönyve, aztán a világháború végéig semmi adatot nem találunk a könyvtár működéséről.
  • A könyvállomány valószínűleg elpusztult, és az 1945-től nyomtatott könyvekből kezdik meg könyvállomány újbóli létrehozását.

1958 és 1985 között Jakab Júlia vette át a könyvtár vezetését. 1960-ban a nyilvántartott könyvek száma már 6455 kötet, 1965-ben 8682, 1970-ben 12474, 1980-ban pedig 19.407 kötetre növekedik.  Az 1981-85 közötti időszakban az iskola a tanfelügyelőséggel közösen 3698 kötet könyvet vásárolt, így az állomány 23.420 kötetre duzzadt.

1985-től Dézsi Annamária vette át a könyvtár vezetését. Az 1986-1988-as években az állomány 99 kötettel bővült, viszont a leirt kötetek száma 898 volt.

A következő tanévben a könyvállományból 1.170 kötetet írtak le, majd 1989-ben, amikor kitört a forradalom, minden politikai munka kikerült a könyvtár állományából. 1990.január 11-én a tanfelügyelőség utasítására 1007 politikai jellegű könyvet írtak le.

Az 1991-1995-ös tanévekben 474 új kötetet vettek nyilvántartásba.

Az 1996-2000-es időszak jelentős gyarapodással járt, 3155 kötetet vettek nyilvántartásba, ugyanakkor a könyvállományból 2040 kötetet átadtak a különvált ”Sfântu Nicolae” Elméleti Líceum könyvtárának. A leírt kötetek száma ekkor 626. A 2001-2003-as tanévekben 228 kötet vettek nyilvántartásba, a leírt könyvek száma 731 volt.

A 2003-2004-es tanévtől Pantilimon Júlia Hajnalka vette át a könyvtár vezetését. Ebben az évben a beiratkozott olvasók száma megduplázódott az előbbi évekhez viszonyítva, a számuk 1056 tanuló. A beiratkozottak közül 590 középiskolás, 380 általános iskolai tanuló, és 86 alkalmazott. Az állomány jelentős forrását az ajándékkönyvek képezik. Ebben az évben 337 kötettel bővült a könyvállomány.

A 2004-2009-es tanévekben 840 könyvet vettünk nyilvántartásba, a leírt könyvek száma 2386.

A 2006-2007-es tanévben a Vaskertes Általános Iskola és a Gimnázium szétvált, így az olvasok száma is csökkent

A KÖNYVTÁR MAI HELYZETE

A könyvtár állomány gyarapodásának nagy részét továbbra is az ajándékkönyvek teszik ki. A nélkülözhetetlen művek bizonyos részét az iskola vásárolja meg. A kölcsönző teremben a könyvek az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerint vannak besorolva a 2-es teremben a szerzők betűrendes osztályozása szerint. A kölcsönző teremben találhatóak az általános lexikonok, enciklopédiák, szótárak, valamint a szakkönyvek.
A könyvtár mai helyzete

E könyvek nagyobb része kevés példány-számú, ezért ezeket a példányokat a diákok csak helyben használhatják, a tanárok tanórára elvihetik. Kivételes esetekben egy vagy több napra is ki lehet kölcsönözni az említett könyvtípusokat (például: versenyekre, olimpiákra való felkészülés esetén). Dolgozatírások előtt, hétvégeken szintén kivehetők az igényelt szakkönyvek, de a rákövetkező hét elején a kölcsönzők kötelesek azokat visszahozni.

A felsorolt könyveken kívül létezik egy szabadpolcos rendszer, ahol nagyjából szakirodalom és szépirodalom található. A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak a magyar és világirodalom klasszikusai és a különböző tantárgyak tanítását szolgáló szakirodalom.

A könyvtár olvasótermében használhatók az alternatív tankönyvek is. Az olvasóteremben kapnak helyet az újságok, folyóiratok, s többnyire helyben lehet olvasni őket, akár a szótárakat és lexikonokat.

Az olvasóteremben internet-hozzáférés van, két számítógép áll a diákok rendelkezésére.

A könyvkölcsönzői rész nyílt rendszerrel működik.

A nyitva tartás ideje nyolc óra (7.30-15.30), szerdai napokon 7.30-1200 és 16.00-19.30 között tart nyitva.

A napi forgalom: százötven főre tehető, ha egy tanév átlagát vesszük figyelembe. Ebből ötvenen kölcsönöznek, százan az olvasótermet használják, (helyben olvasnak vagy órára kölcsönöznek ki könyveket).

A dedikált könyvek, kézzel vagy géppel írott dokumentumok a könyvtár kistermében vannak elhelyezve.

A KÖNYVTÁR SZÁMOKBAN

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS

14000
kicsölcsönzött könyv évente
9000
irodalomkönyv
5000
szakterületekhez kapcsolódó könyv

A KÖNYVEK NYELVI MEGOSZTÁSA

7000
Román nyelvű könyv
12031
Magyar nyelvű könyv
1235
Más, idegen nyelvű könyv

Hiányosságok inkább a szakkönyvek területén vannak.

FONTOS SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, AKIK ADOMÁNYAIKKAL BŐVÍTETTÉK AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAT

Iskolánk tanárainak és diákjainak felajánlásai mellett jelentős könyvadománnyal támogatott
budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Országos Széchenyi Könyvtár
Duna Televízió
Hatvani Széchenyi István közgazdasági Szakközépiskola
Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata
Communitas Alapítvány
Román Magyar Demokrata Szövetség
Csíkszeredai Pedagógusok Háza
Pallas Akadémia Könyvkiadó

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGES SZERVEZÉSE

A könyvtárba járó diákok kis csoportja és a könyvtáros évről évre hatékonyan besegít olyan iskolai rendezvények és versenyek megszervezésébe, mint az Ősz szavalóverseny, Eminescu-emléknap, Költészet napja, Hagyományőrző napok stb. Ugyanakkor a könyvtár lelkes színjátszócsapata évente karácsonyi díszelőadást tart az iskola pedagógusai, diákjai és a szülők részére.